ปิดรับบริจาค ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ องค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร หน้าตัก ๓๙ นิ้ว วัดหลวงพ่อสดฯ จ.ราชบุรี 24กค.64

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 10 กรกฎาคม 2021.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  15,428
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +18,757
  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
  และร่วมพิธีเททองหล่อ #องค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร
  หน้าตัก ๓๙ นิ้ว (#องค์ปฐมบรมศาสดา ๑ ใน ๒๘ พระองค์)
  เพื่อนำประดิษฐานบนยอดมณฑปพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

  #พิธีเททอง เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
  วันเสาร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  #ประธานใหญ่
  คุณปิยะบุตร-สุจินตนา ชลวิจารณ์และครอบครัว

  ผู้ปวารณา ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ร่วมเป็นประธาน
  ในพิธีเททองและรับพระของขวัญเป็นที่ระลึก
  ผู้ปวารณา ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ร่วมเป็นประธาน
  ในพิธีเททองและรับพระของขวัญเป็นที่ระลึก
  ผู้ปวารณา ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ร่วมเป็นประธาน
  ในพิธีเททองและรับพระของขวัญเป็นที่ระลึก

  #รายการทำบุญ
  ๑.ทองเหลือง แท่งใหญ่ ทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๒.ทองเหลือง แท่งกลาง ทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๓.ทองเหลือง แท่งเล็ก ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๔.แผ่นทองเหลือง ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

  #ติดต่อทำบุญที่ประชาสัมพันธ์หรือโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก
  ชื่อบัญชี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  เลขบัญชี 422–0–25469-4
  เมื่อโอนเงินแล้วส่งหลักฐานการโอน
  Line ID: @info.wat06 (มี@)
  (คลิก) https://line.me/ti/p/~@info.wat06
  แจ้งความประสงค์ติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร

  #ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  090-595-5162,090-595-5164

  ในคัมภีร์พุทธวงศ์ บทพุทธปกิรณกกัณฑ์ กล่าวถึงประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้าไว้ว่า เมื่อศาสนาพระสรณังกรพุทธเจ้าอันตรธานไป ในสารมัณฑกัปเดียวกัน มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเป็นองค์ที่ 4 และเป็นองค์สุดท้ายของกัปนั้น พระนามว่า "ทีปังกร"[2]

  พระทีปังกรพุทธเจ้าประสูติเป็นทีปังกรราชกุมาร รัมมวดีนคร พระบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุเทพ และพระมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุเมธาเทวี ทีปังกรราชกุมารทรงเกษมสำราญอยู่ 10,000 ปี ในปราสาท 3 หลัง ชื่อว่า หังสา โกญจา และมยุรา เหมาะสมตามฤดูทั้ง 3 มีพระมเหสีนามว่าปทุมาเทวี และทรงมีสนมนารีแวดล้อมอีก 300,000 นาง วันหนึ่ง ทีปังกรราชกุมารเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ พระองค์จึงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชา[1]

  เมื่อพระนางปทุมาเทวีประสูติพระโอรส พระนามว่า อุสภักขันธกุมาร จึงได้เสด็จออกบรรพชาในราชอุทยานนั้นด้วยคชยาน 84,000 เชือก มีผู้ออกบรรพชาตามจำนวนโกฏิหนึ่ง หลังจากทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่เป็นเวลา 10 เดือน ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ พระองค์ก็นำบริษัทเข้าไปบิณฑบาตข้าวปายาสในนคร ตอนเย็นทรงปลีกจากคณะ ทรงรับหญ้า 8 กำ จากอาชีวกชื่อ อานันทะ และนำมาปูลาดเป็นโพธิบัลลังก์ใต้ต้นเลียบ (ต้นมะกอก) ปราบพระยามารกับพลมารนับอสงไขย และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้น พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่พระภิกษุผู้บรรพชาตามจำนวนโกฏิหนึ่ง ที่สุนันทาราม ทำให้พระภิกษุโกฏิหนึ่งนั้นสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล[1]

  ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระทีปังกรพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 3 วาระ คือ[1]

  วาระที่ 1 แสดงปฐมเทศนา ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา 100 โกฏิ
  วาระที่ 2 แสดงธรรมแก่ อุสภักขันธกุมาร ราชโอรส ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา 100,000 โกฏิ
  วาระที่ 3 แสดงธรรมบนดาวดึงส์เทวโลกโปรดพุทธมารดา ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่เทวดา 90,000 โกฏิ
  พระทีปังกรพุทธเจ้า ทรงประชุมสาวกสันนิบาต 3 ครั้ง

  ครั้งที่ 1 ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกและเทวดา 100,000 โกฏิ ณ สุนันทาราม
  ครั้งที่ 2 ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 100 โกฏิ ณ นารทกูฏ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรมานนารทยักษ์พร้อมบริวารหมื่นหนึ่ง ให้อยู่ในโสดาปัตติผล และทรงบวชมนุษย์ 100 โกฏิที่นำมาพลีกรรมยักษ์ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ภิกษุเหล่านั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดภายใน 7 วัน
  ครั้งที่ 3 ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 90,000 โกฏิ ณ ภูเขาสุทัสสนะ
  พระทีปังกรพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ คือ

  พระอัครสาวก คือ พระสุมังคลเถระ และพระติสสเถระ
  พระอัครสาวิกา คือ พระนันทาเถรี และพระสุนันทาเถรี
  พระอุปัฏฐาก คือ พระสาคตะเถระ
  พระทีปังกรพุทธเจ้ามีพระวรกายสูง 80 ศอก เมื่อพระชนมายุได้ 100,000 ปี จึงปรินิพพานที่นันทาราม[1] หลังจากนั้นพุทธศาสนาของพระองค์ก็ดำรงอยู่ต่อมานานถึง 100,000 ปี จึงอันตรธานไป

  BnuoDpyNUjcg9S4GPtV8idJMqgJ054RIxJ7XEpYsOKcG&_nc_ohc=bnfaMNXnnzsAX-Ci85z&_nc_ht=scontent.fbkk8-4.jpg
  sJ8NJqDh_hNBiklmxk1WfvZcbzkQ4EsA5aUa78Cbd2lJ&_nc_ohc=9eH0NCrFb8AAX8Pul2h&_nc_ht=scontent.fbkk9-2.jpg
  dZZiuUASJRby1qHJ06eDnUq29dK1lQ5JSXn23wN6GVUS&_nc_ohc=PHSZh5aGF7wAX8-cFbp&_nc_ht=scontent.fbkk8-2.jpg
  0AZ6Fd8kGSn7elh1bhAE4jtSa38OXQr2-3Y7bD8KK-67FuRpdNC&tn=h10CIWF1nFQpPOjK&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.jpg

  ที่มา:
   
 2. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  3,334
  ค่าพลัง:
  +3,021
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️✨
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  15,428
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +18,757
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. murata_19

  murata_19 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  3,671
  ค่าพลัง:
  +10,405
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญทุกบุญของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและกระผมขอทำบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทุกองค์ชำระหนี้สงฆ์และพระทุกรูปโดยตั้งจิตถวายเป็น"สังฆทาน"ตรงต่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงพี่เล็กและพระสงฆ์วัดท่าขนุนทุกรูปขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบริษยาท่านที่ดีกว่าตนสูงกว่าตน อบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับขอให้ศัตรูผู้คิดร้ายทำอะไรผมไม่ได้ถ้าทำผมแม้แต่นิดเดียวขอให้เขาเหล่านั้นแพ้ภัยและโดนอย่างที่ทำกับผมตลอดไปตราบจนผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญโมทนาบุญทั้งหมดครับสาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  15,428
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +18,757
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. porpek

  porpek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,539
  ค่าพลัง:
  +3,902
  หล่อ องค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร หน้าตัก ๓๙ นิ้ว วัดหลวงพ่อสดฯ จ.ราชบุรี ๑๐๐ บาท ด้วยผลบุญนี้ขอให้เป็นปัจจัยบรรลุพระนิพพานโดยเร็วพลัน ขอให้พระยายมราชเป็นพยานผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ...
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. ปรมังสุขัง

  ปรมังสุขัง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  101
  ค่าพลัง:
  +141
  ขอร่วมบุญหล่อองค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี ๑๙ บาท ครับ อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ 20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. Shoo-2561

  Shoo-2561 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2018
  โพสต์:
  374
  ค่าพลัง:
  +561
  _ ร่วมบุญหล่อองค์พระพุทธทีปังกร จำนวน 61 บาท ขอแผ่อุทิศผลบุญนี้.
  _ถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา.
  _แด่ บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ มิตร และผู้ที่มีพระคุณ ทุกภพชาติ.
  _แด่ พรหม เทพ เทวา ผู้ทรงฤทธิ์ ทรงบุญบารมีที่ปกป้องคุ้มครองรักษาตัวข้าพเจ้า.
  _แด่ เจ้ากรรมนายเวร ทุกภพชาติ.
  _และ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข สำเร็จความปรารถนาทุกประการ
  _และขอโมทนาบุญร่วมกับทุกๆท่านด้วย สาธุ. สาธุ.. อนุโมทามิ...
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  15,428
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +18,757
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ 16 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,970
  ค่าพลัง:
  +7,768
  ขอร่วมบุญ 20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...