ปิดรับบริจาค ร่วมสร้าง องค์สมเด็จพระพุทธสุเมธะ หน้าตัก ๓๙ นิ้ว วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 21กย.64

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 6 กันยายน 2021.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19,537
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +24,453
  C3AERzHAf4AQ0ALaVXE3bsIa4z0YqYxlkfvIqOoFPdWP&_nc_ohc=M-fhL4uHpnsAX_b4V7m&_nc_ht=scontent.fbkk9-2.jpg

  #งดเดินทางมาร่วมพิธี ‼️
  เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
  ทางวัดจึงขอจัดกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน facebook และ youtube

  ✅ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
  และร่วมพิธีเททองหล่อ #องค์สมเด็จพระพุทธสุเมธะ (ออนไลน์)
  หน้าตัก ๓๙ นิ้ว (#องค์ปฐมบรมศาสดา ๑ ใน ๒๘ พระองค์)
  เพื่อนำประดิษฐานบนยอดมณฑปพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

  #พิธีเททอง เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป
  วันอังคาร ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
  ตรงกับวันคล้ายวันบรรลุธรรม พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร )

  #ประธานใหญ่
  คุณประวัติ-คุณสุดใจ ปิวาวัฒนพาณิช

  ผู้ปวารณา ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ร่วมเป็นประธาน
  ในพิธีเททองและรับพระของขวัญเป็นที่ระลึก
  ผู้ปวารณา ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ร่วมเป็นประธาน
  ในพิธีเททองและรับพระของขวัญเป็นที่ระลึก
  ผู้ปวารณา ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ร่วมเป็นประธาน
  ในพิธีเททองและรับพระของขวัญเป็นที่ระลึก

  #รายการทำบุญ
  ๑.ทองเหลือง แท่งใหญ่ ทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๒.ทองเหลือง แท่งกลาง ทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๓.ทองเหลือง แท่งเล็ก ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๔.แผ่นทองเหลือง ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  ปิดรับทำบุญทองแท่งเฉพาะทำบุญออนไลน์ ใน วันที่ 20 เวลา 21.00 น.
  หลังจากเวลานี้สามารถร่วมทำบุญทองแท่งได้แต่จะไม่เขียนชื่อให้

  #ติดต่อทำบุญที่ประชาสัมพันธ์หรือโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก
  ชื่อบัญชี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  เลขบัญชี 422–0–31266-6
  เมื่อโอนเงินแล้วส่งหลักฐานการโอน
  Line ID: @info.wat06 (มี@)
  (คลิก) https://line.me/ti/p/~@info.wat06
  แจ้งความประสงค์ติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร

  #ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  090-595-5162 , 090-595-5164

  พระสุเมธะพุทธเจ้า ประสูติเป็นสุเมธะราชกุมาร ในราชวงศ์กษัตริย์แห่งสุทัสสนะนคร พระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทัตตะ และพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุทัตตาเทวี สุเมธะราชกุมารทรงเกษมสำราญอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ในปราสาท ๓ หลัง คือ สุจันทนะปราสาท สุกัญจนะปราสาท และสิริวัฒนะปราสาท มีพระมเหสีพระนามว่า สุมนาเทวี และทรงมีสนมนารีแวดล้อมอีก ๓๘,๐๐๐ นาง วันหนึ่ง สุเมธะราชกุมารทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช พระองค์จึงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชา เมื่อพระนางสุมนาเทวีประสูติพระโอรส พระนามว่า ปุนัพพสุมิตตะกุมาร จึงได้เสด็จทรงคชยานออกบรรพชา โดยมีผู้ออกบรรพชาตาม ๑๐๐ โกฏิ สุเมธะราชกุมารทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่ในพระราชอุทยานเป็นเวลา ๘ เดือน จนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ทรงรับข้าวมธุปายาสจากธิดานกุลเศรษฐี ณ นกุลนิคม และรับหญ้า ๘ กำจากสุวัฑฒอาชีวก ปูลาดใต้ต้นมหานีปะ (ต้นกะทุ่ม) เป็นโพธิบัลลังก์ และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระสุเมธะพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่สรณอนุชา และสัพพกามีอนุชา พร้อมทั้งพระภิกษุที่บรรพชาตามจำนวน ๑๐๐ โกฏิ ในราชอุทยานนั้นเอง

  ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระสุเมธะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๓ วาระ คือ

  -วาระที่ ๑ แสดงปฐมเทศนา
  ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ
  -วาระที่ ๒ แสดงธรรมแก่ยักษ์กุมภกรรณ
  ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา ๙๐,๐๐๐ โกฏิ
  -วาระที่ ๓ แสดงธรรมที่ราชอุทยานสิรินันทะ อุปการีนคร
  ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา ๘๐,๐๐๐ โกฏิ

  พระสุเมธะพุทธเจ้า ทรงประชุมสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง

  ครั้งที่ ๑ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๑๐๐ โกฏิ ณ กรุงสทัสสนะ
  ครั้งที่ ๒ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๙๐ โกฏิ ณ ภูเขาเทวกูฏ ในพิธีกรานกฐิน
  ครั้งที่ ๓ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๘๐ โกฏิ ที่ประชุมกันคราวพระสุเมธะพุทธเจ้าเสด็จจาริก

  พระสุเมธะพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ

  พระอัครสาวก คือ พระสรณะเถระ และพระสัพพกามะเถระ
  พระอัครสาวิกา คือ พระรามาเถรี และพระสุรามาเถรี
  พระอุปัฏฐาก คือ พระสาคระ
  พระสุเมธะพุทธเจ้ามีพระวรกายสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีแผ่ไปได้โยชน์หนึ่งโดยรอบ เมื่อพระชนมายุได้ ๙๐,๐๐๐ ปี จึงปรินิพพาน

  ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธโคดม

  พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคราวนั้นนิยติโพธิสัตว์ ได้เกิดเป็นมานพหนุ่ม นามว่า อุตตรมานพ มีสมบัติมากมายมหาศาลและบริวารจำนาณมากมาย วันหนึ่งได้มีโอกาสพบพระพุทธองค์ ได้สดับพระธรรมเทศนา บังเกิดเลื่อมใสศรัทธา จึงบำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่แก่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน และภายหลัง จึงสละเพศฆราวาสวิสัย ออกบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ครานั้น พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพุทธพยากรณ์ว่า "อุตตรภิกษุนี้ นานไปเบื้องหน้าในอนาคต จักได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงนามว่า พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า" หลังจากนั้นอุตตรภิกษุ ก็ได้เพียรสร้างบารมีต่อไป แล้วเวียนเกิดเวียนตายอยู่หลายชาติ นับได้หนึ่งพุทธันดร

  ขออนุญาตโพสต์เพื่อบอกบุญ อนุโมทนาสาธุค่ะ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1755093191358512&id=143385195862661  ที่มา:
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19,537
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +24,453
  ขอร่วมบุญ20บาท เเละขออนุโมทนาบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  4,721
  ค่าพลัง:
  +11,446
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานพระที่นิพพานแล้วทุกบุญทุกรูปทุกบุญ1000อสงไขยกำไรแสนมหากัป+ทุกบุญของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและทำบุญสังฆทานสร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ทุกองค์ทุกรูปขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จวิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณทุกขั้นตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาทุกขั้นและขอให้ผมสำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ ริษยาอบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19,537
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +24,453
  ขอร่วมบุญ20บาท เเละขออนุโมทนาบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  5,179
  ค่าพลัง:
  +4,552
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. Shoo-2561

  Shoo-2561 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2018
  โพสต์:
  416
  ค่าพลัง:
  +612
  _ร่วมบุญสร้างองค์สมเด็จพระพุทธสุเมธะ ไว้ในพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในบวรพระพุทธศาสนา จำนวน 15 บาท
  _ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข. สำเร็จผลตามความปรารถนา ที่ได้อธิษฐานไว้ทุกประการ.
  _และ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย สาธุ. สาธุ.. อนุโมทามิ...
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...