ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
ความเคลื่อนไหวล่าสุด:
6 สิงหาคม 2019
วันที่สมัครสมาชิก:
30 ธันวาคม 2017
โพสต์:
2
วิดีโอ:
1
พลัง:
2
อัลบั้ม:
3
Photos:
2

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 1 15
อนุโมทนา 1 0
รักเลย 0 0
ฮ่าๆ 0 0
ว้าว 0 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0
เพศ:
ชาย

แชร์หน้านี้

ธรรมะ เพื่อ ชีวิต

สมาชิกใหม่, ชาย

ธรรมะ เพื่อ ชีวิต เห็นครั้งสุดท้าย:
6 สิงหาคม 2019
  1. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ในสงสารมานานเหมือนกันทุกตน เป็นดังคนป่าไม่รู้ทาง มีคนมาบอกทางให้ เรารู้แล้วดังนั้นควรรีบเดินตามไปเร็วๆ ไม่ต้องยั้งรอให้มันได้หลงไป
  2. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ทางเดินของเราจะต้องเป็นทางเรียบ คือว่าคนเราต้องเป็นคนใบ้คนเง่ามาก่อน แล้วจึงจะค่อยรู้ค่อยแจ้งในภายหลัง เหมือนกันทุกคนแล ต้องเป็นใบ้คนหลง
  3. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ เป็นสัมมาทิฎฐิ แลเป็นอริยมรรค ในอริยสัจจ์๔ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสไว้ ดีแล้ว ดังนี้ฯ
  4. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   รุ่งอรุณ ตอนเช้า ย่อมเป็นแสงแรกของท้องฟ้า มีแสงเงิน แสงทอง ส่องสว่าง ชี้นำทาง และเป็นมิตรแก่ผู้ปฎิบัติธรรมทั้งหลายฯ
  5. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   เหมือนดัง สหายร่วมทาง ของคนยาก แล เป็นมิตรผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ดังนั้นฯ ขอ พระราชาองค์นั้น จงทรงพระเจริญ
  6. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   แล้วซึ่งการตรัส และสรรเสริญเป็นอันมาก เหมือนดังพระราชา องค์นั้นทรง ยินดีในราษฎรทั้งหลาย ด้วยความห่วงใยดูแล ราษฏรบุตรธิดา เป็นผู้รักษามารดาฯ
  7. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ในธรรมทั้งหลาย ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ได้แสดงไว้แล้ว ณ กาลบัดนี้ ย่อมเป็นความจริงอันบริสุทธิ์ ที่มนุษย์ชาติ ทั้งหลาย ย่อมยินดี
  8. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ในธรรมทั้งหลาย อันมีพระผู้พระภาคเจ้าได้แสดงธรรมไว้ กำหนดไว้่ โดยความหมาย คือ ความจริงอันประเสริฐ ที่แสดงไว้แล้ว บัญญัติไว้แล้ว
  9. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ควบ องค์กองธรรม ในปัญจจัย หลักเท่านั้น แต่ไม่ประกาศใน ธรรมจักร อันยอดเยี่ยมสมบูรณ์ นี้ ฉันใด ย่อมกล่าวได้ว่า อวิชชา คือ ไม่มี รู้ อริยสัจจ์๔
  10. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   การแสดงธรรมต่างๆในอริยวินัยนี้ มีความหมายต่าง ออกไป โดยที่มี ตัวองค์ความรู้ เป็นส่วนประกอบ ในธรรม และวินัย ที่ใช้ความหมาย แยก ปกรณ์
  11. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   สมณะ สมาทานวัตร ก็เพื่อขอความบริสุทธิ์ให้แก่ตน และความสว่าง สงบ ให้แก่จิตใจ ศีล สมาธิ ภาวนา ปัญญา นั้นล่ะ คือกุญแจ
  12. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ศีล โดยความหมายคือปกติ คือการเจริญประพฤติปฏิบัติ ถือเอาการเรียนรู้ ศึกษาจาก ไตรสิกขาบท และ งดเว้น การทำชั่วทั้งปวง ฯ
  13. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   บุญ...ไม่ใช่จะมีเงินไปหาซื้อ หาขอเอาที่ไหนก็ได้นะ บุญเกิดจากทาน..เสียสละความโลภ ความโกรธ..ความหลง ตระหนี่เป็นทาน นี่แหละ.. ยอดบุญ
  14. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด" (สมเด็จพระญาณสังวร) "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด" " .. เพราะเหตุใดหรือ แม้พิจารณาให้ดีย่อมได้ความเข้าใจพอสมควรว่า "การละกิเลสยากมาก เพราะพากันไปมุ่งละกิเลสผู้อื่น ไม่มุ่งละกิเลสตนเอง กิเลสจึงท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่ทุกวันนี้" จนบดบังแสงแห่งพระพุทธศาสนา แสงแห่งพระธรรมคำทรงสอนในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นทุกเวลานาที "อย่าไปมุ่งเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่น"
  15. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   " แม้ปรารถนาเป็นผู้พ้นทุกข์ ทุกข์เกิดจากกิเลส "เพราะการเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่นนั้น นอกจากจะไม่ทำให้กิเลสของตนเบาบางห่างไกลออกไป ยังจะเพิ่มกิเลสของตนให้มากขึ้น" กิเลสของใครคนใด ใครคนนั้นต้องแก้ ไม่ใช่คนอื่นจะไปแก้ให้ได้ .. " "แสงส่องใจ วันจักรี ๒๕๔๘" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
  16. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกฺโข จ เวรวา อ่อนไป ก็ถูกเขาหมิ่น แข็งไปก็มีภัยเวร "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด" (สมเด็จพระญาณสังวร) "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด"
  17. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ดูถูกดูหมิ่น ฯ ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ โคตฺตถทฺโธ จโย นโร สญฺญาตึ อติมญฺเญติ ตํ ปราภโว มุขํ ; คนใด หยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ หยิ่งเพราะสกุล ย่อมดูหมิ่นญาติของตน ข้อนั้น เป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้น ขุ.ส. 25 / 37
 • Loading...
 • Loading...
 • เกี่ยวกับ

  เพศ:
  ชาย
 • Loading...
 • Loading...
Loading...