Album: พระ

พระ

อัปเดต 23 มิถุนายน 2022 at 03:22
หลวงปู่โชติ อาภัคโค วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  
หลวงปู่กิ ธัมมุตฺตโม วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  
หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม  
หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต  
หลวงปู่รุ่ง ติสฺสโร  
หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือ  
หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน  
หลวงพ่อแช่ม อินทโชโตวัดตาก้อง  
หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ  
หลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ  
หลวงปู่หลิว ปณฺณโก  
lpjamraspapassaro  
หลวงพ่อเต๋ วัดอรัญญิการาม(วัดสามง่าม)  
พระครูภาวนาวรคุณ(พยนต์ เขมเทโว)  
ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก  
หลวงพ่อโง่น โสรโย  
หลวงปู่สี ฉันทสิริ  
หลวงพ่อด่วน ถามวโร วัดบางนอน  
หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ  
พระอาจารย์คำมี สุวัณณสิริ  
หลวงปู่ศรีทัตถ์ ญาณสัมปันโน  
หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ  
หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  
หลวงพ่อทองสุข ลทุธเมโธ วัดหนองฆ้อ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน  
หลวงปู่สุข ธัมมโชโต  
หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ  
หลวงปู่คำตา ทีปังกโร  
170030  
หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร  
หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร  
หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม  
พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (เจ้าคุณพร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)  
หลวงปู่สีโห เขมโก  
พระภาวนาโกศลเถร (เอี่ยม สุวณฺณสโร)  
หลวงปู่เขี่ยม โสรโย  
พระครูอนุสนธิ์ศาสนกิจ (วิชัยยะ สิริวฺชโย) ครูบาวัดไม้ฮุง  
หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์  
Shohaku Okumura Roshi  
หลวงตาผนึก สิริมฺงคโล  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...